SFSU:s värdegrund fastslår att den demokratiska traditionen inom svensk fotboll bör bevaras. Eftersom den så kallade 51%-frågan är en mycket komplex och värdeladdad fråga, anser SFSU därför att den bör behandlas med stor noggrannhet och respekt för alla intressenters åsikter. Idag saknas såväl beslutsunderlag som bred förankring kring ett förändrat regelverk. SFSU uppmanar därför SvFF att återkalla det remissvar som inlämnats till RF inför Riksidrottsmötet i maj.

Fotbollens ställningstagande
Inför Riksidrottsmötet i maj 2011, driver SvFF att en 34%-regel bör införas i RF:s stadgar, att möjligheten att införa en 10%-regel bör utredas samt att hela regelverket bör flyttas från RF till de enskilda idrottsförbunden.

SFSU anser
SFSU är positiva till en bred och öppen debatt om utvecklingen av svensk klubblagsfotboll. Vi anser att alla vägar framåt måste vara öppna för diskussion – även 51%-regelns framtid. Men alla dessa vägar bör utredas, innan fotbollen tar ställning till vilken väg man ska välja.

SFSU har ett årsmötesbeslut på att 51%-frågan ska vara fokusfråga 2011. Vi agerar därmed med mandat från 12.000 medlemmar, samtliga med anknytning till elitfotbollen. Vår ståndpunkt är följande inför årsmötet i SvFF och Riksidrottsmötet:

– SFSU anser att 51%-frågan är så pass viktig för många inom fotbollen, att särskild omsorg om både konsekvensanalys och förankring bör eftersträvas.

– SFSU anser att 51%-frågan inte på tillfredsställande vis utretts och förankrats, sedan fotbollens motion i ärendet stoppades 2009. Detta trots att både beslutsunderlag och demokratisk förankring efterfrågades.

– SFSU noterar att inga aktörer sedan 2009 öppet drivit att 51%-regeln bör luckras upp, medan en rad elitföreningar tydligt uttalat sig för att 51%-regeln tills vidare bör bevaras inom RF:s stadgar.

– SFSU noterar vidare att delar av innehållet i remissvaret – det som rör 34%-regel inom RF och utredning av en 10%-regel – överhuvud taget inte diskuterats.

– SFSU anser därför att fotbollen saknar både beslutsunderlag och tillräcklig enighet för att i dagsläget kunna ta ställning i 51%-frågan.

SFSU:s slutsatser
SFSU uppmanar därför röstberättigade organisationer inom SvFF, SEF och EFD att:

– …återkalla fotbollens remissvar till RF.

– …på Riksidrottsmötet i maj 2011 istället driva, att en bred utredning om konsekvenserna av ett förändrat regelverk ska genomföras i RF:s regi samt presenteras i god tid innan nästa Riksidrottsmöte.

Utöver detta bör fotbollen:

– …utreda alla möjliga vägar att utveckla svensk elitfotboll, inte enbart fokusera på en uppluckring av 51%-regeln.

– …innan nytt ställningstagande om förändringar av reglerna i 51%-frågan görs, göra en samlad bedömning om dessa utvecklingsvägar och förankra denna i en öppen debatt.

Det vore mycket positivt om Förbundsstyrelsen själv, på årsmötet den 26 mars, föreslår ett återkallande av remissvaret.

Publicerat av SFSU 2010-03-22